3.260.000

Thương hiệu:
Bồn cầu LTBC 1234

3.260.000